آزمون های رنگ پودری ـ زمان ژل شدن رنگ پودری

 30 تیر 1399   10:07
 0
 261
اشتراک :

آزمون های رنگ پودری ـ زمان ژل شدن رنگ پودری

زمان ژل شدن رنگ پودری:

استاندارد آزمون: ISO 8130-06

در فاصله زمانی ذوب شدن پودر تا پخت کامل، به دلیل افزایش ویسکوزیته مذاب، نقطه ای تحت عنوان ژل شدن تعریف می گردد که زمان از ذوب تا رسیدن به آن حالت رئولوژیکی را زمان ژل شدن می نامند. مطابق استاندارد ملی به شماره ISO 8130-06 جهت محاسبه زمان ژل شدن از دستگاهی استفاده می شود که گرم خانه با قابلیت کنترل دمای دقیق با ابعاد زیر داشته باشد.

روش انجام تست زمان ژل شدن رنگ پودری:

جهت اندازه گیری ابتدای دمای گرم خانه را مطابق دمای مورد نظر تنظیم کرده (معمولا دمای 180 درجه سانتی گراد مطرح است) سپس مقدار معینی پودر (0/25 میلی لیتر) را در گرمخانه دستگاه می ریزیم. پس از ذوب شدن پودر زمان سنج را فعال کرده و با استفاده از همزن شیشه ای، مذاب را هر سه ثانیه یک بار به هم زده و یک سانتی متر به سمت بالا می آوریم. این عمل را تا جایی که رشته های ایجاد شده از هم جدا شوند ادامه می دهیم و زمان را تبت می کنیم.

نویسنده مقاله: مجتبی زینال